LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 21, 2018 8:59 chiều

 Từ ngày 21 tháng 05 năm 2018 đến ngày 26 tháng 05 năm 2018

Thứ

(ngày)

Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Hai

(21/05)

– K9 ôn tập.

– nộp HS GV.

– Tập huấn STEM (HT, Nội, Thanh)

– KT HS GV cuối năm.

– Điều tra các tiêu chí NTM.

đ/c

Hương

Ba

(22/05)

– K9 ôn tập.

– Họp Hội đồng

– Nộp kết quả điều tra NTM.

– Họp bình xét thi đua Tổ.

 

đ/c

Lưỡng

(23/05)

– K9 ôn tập.

– Họp CMHS khối 6,7,8.

– Họp Ban thi đua nhà trường. đ/c

Cương

Năm

(24/05)

– K9 ôn tập.

– Tập huấn Robo Tech

– Chuẩn bị cho Lễ TKNH. đ/c

Hương

Sáu

25/05)

– Lễ TK Năm học. – K9 ôn tập.

 

đ/c

Cương

Bảy

(26/05)

– K9 ôn tập. – K9 ôn tập.

 

đ/c

Lưỡng

CN

(27/05)

     

Nam Đào, ngày 21 tháng 05 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Vũ Tiến Lưỡng