LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 14, 2018 7:23 sáng

 Từ ngày 14 tháng 05 năm 2018 đến ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thứ

(ngày)

Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Hai

(14/05)

– Chào cờ

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

– Làm HS cuối năm.

đ/c

Hương

Ba

(15/05)

– Lên lớp theo TKB.

– Đón đoàn KT HS lớp 9.

– Lên lớp theo TKB.

– Làm HS cuối năm.

– Họp CT HĐ xét TNL9.

đ/c

Lưỡng

(16/05)

– Xét công nhận TN L9. – Xét công nhận TN L9. đ/c

Cương

Năm

(17/05)

– Lên lớp theo TKB.

– Nộp DS HS xét TN L9.

– Lên lớp theo TKB.

– Khớp nối dữ liệu NTM.

– Làm HS cuối năm.

đ/c

Hương

Sáu

18/05)

– Lên lớp theo TKB.

– Hội ý GV (sau tiết 4).

– KS TDTT.

– Lên lớp theo TKB.

– Duyệt học bạ K6,7,8.

đ/c

Cương

Bảy

(19/05)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lao động VS lớp học.

– Lên lớp theo TKB.

– Kiểm kê TSCN.

– Duyệt học bạ K6,7,8.

đ/c

Lưỡng

CN

(20/05)

     

Nam Đào, ngày 14 tháng 05 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Vũ Tiến Lưỡng