LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 2, 2018 7:49 sáng

 Từ ngày 30 tháng 04 năm 2018 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018

Thứ

(ngày)

Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Hai

(30/04)

– Nghỉ Lễ   đ/c

Hương

Ba

(01/05)

– Nghỉ Lễ   đ/c

Lưỡng

(02/05)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Cương

Năm

(03/05)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Hương

Sáu

04/05)

– Lên lớp theo TKB.

– Hội ý GV (sau tiết 4).

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Cương

Bảy

(05/05)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Lưỡng

CN

(06/05)

     

Nam Đào, ngày 02 tháng 05 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Vũ Tiến Lưỡng